Prayer Timetable

Jumuah Khutbah Starts: 13:10

Date Fajar Jama’ah Sunrise Zuhur Jama’ah Asr Jama’ah Maghrib Isha Jama’ah