Prayer Timetable

Jumuah Khutbah Starts: 12:15

Date Fajar Jama’ah Sunrise Zuhur Jama’ah Asr Jama’ah Maghrib Isha Jama’ah